دستگاه نقطه جوش 75KVA روسی

 

دستگاه نقطه جوش 75KVA روسی نو کار نکرده

150,000,000 ریال

نقطه جوش مدل MST-200

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش

نقطه جوش مدل MST-150

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش

نقطه جوش مدل MST-100

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش

نقطه جوش مدل MST-70

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش