دستگاه نقطه جوش 54KVA آرو ترانس سرخود

 

دستگاه نقطه جوش 54KVA آرو ARO فرانسه ترانس سرخود

طول دهنه: 58 سانتی متر

عرض دهنه: 24 سانتی متر

قطر کلاهک: 20 میلی متر

 

 

120,000,000 ریال

نقطه جوش مدل MST-200

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش

نقطه جوش مدل MST-150

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش

نقطه جوش مدل MST-100

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش

نقطه جوش مدل MST-70

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش