دستگاه نقطه جوش آویز 70KVA آرو ترانس سرخود

 

دستگاه نقطه جوش آویز 70KVA آرو ترانس سرخود

طول دهنه: 23 سانتی متر

عرض دهنه: 55 سانتی متر

 

150,000,000 ریال

نقطه جوش مدل MST-200

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش

نقطه جوش مدل MST-150

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش

نقطه جوش مدل MST-100

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش

نقطه جوش مدل MST-70

دستگاههاي نقطه جوش و پرس جوش