ترانس 315KVA Expert آلمانی

ترانس 315KVA Expert آلمانی

مشخصات فنی روی پلاک ترانس

ترانس کم کارکرد در حد نو می باشد

185,000,000 ریال

ترانس دستگاه نقطه جوش/پرس جوش 150KVA

ترانس دستگاه نقطه جوش/پرس جوش