انواع کابل و اتصالات دستگاه جوش مقاومتی

نقشه انواع سر کابل

انواع کابل و اتصالات دستگاه جوش مقاومتی

شانت

انواع کابل و اتصالات دستگاه جوش مقاومتی

كابل فرعي

انواع کابل و اتصالات دستگاه جوش مقاومتی

كابل دوبل

انواع کابل و اتصالات دستگاه جوش مقاومتی

كابل تك

انواع کابل و اتصالات دستگاه جوش مقاومتی