مقاطع مس آلياژي (وارداتي)

CCZ : آلیاژ مس کروم زیرکونیوم

مقاطع مس آلياژي (وارداتي)

CCNB : آلیاژ مس کبالت نیکل بریلیوم

مقاطع مس آلياژي (وارداتي)

CNCS : آلیاژ مس نیکل سیلیسیم

مقاطع مس آلياژي (وارداتي)

B20 : آلیاژ مس بریلیوم 2 درصد

مقاطع مس آلياژي (وارداتي)

CuW : آلیاژ مس تنگستن

مقاطع مس آلياژي (وارداتي)

اطلاعات فنی مربوط به مس های آلیاژی

مقاطع مس آلياژي (وارداتي)