تيزكننده كلاهك و الكترود (وارداتي)

تیزکننده کلاهک پنوماتیک ژاپنی ETD-18A

تيزكننده كلاهك و الكترود (وارداتي)

تیزکننده کلاهک پنوماتیک ژاپنی ETD-18F

تيزكننده كلاهك و الكترود (وارداتي)

تیزکننده کلاهک ایستگاهی

تيزكننده كلاهك و الكترود (وارداتي)

هولدر و تیغچه

تيزكننده كلاهك و الكترود (وارداتي)

تیپ درسر دستی

تيزكننده كلاهك و الكترود (وارداتي)

تیزکننده کلاهک پنوماتیک ETD-NEW

تيزكننده كلاهك و الكترود (وارداتي)