جدول محاسبه نک در Projection Welding


جدول ذیل راهنمای محاسبه اندازه نک در Projection Welding می باشد.

جدول محاسبه اندازه نک
جدل نک به اینچ
English