جداول راهنمای جوش مقاومتی


جداول ذیل راهنمای انتخاب پارامتر های جوش مقاومتی برای فلزات مختلف می باشد. 

English