مس آلیاژی، ویربالیت، مس برلیوم 2 درصد B20 C17200


آلیاژ مس برلیوم 2 درصد C17200 CuBe2

گروه آلیاژهای کلاس 4 یا بریلیم – مس با مقادیر بالای بریلیم (1.8 درصد) است که حدود 0.3 درصد نیز کبالت و نیکل  دارند. مواد این کلاس قابلیت پیرسختی داشته و بیشترین مقدار سختی و مقاومت را در میان الکترودهای پایه مس دارا می باشند. توانایی بسیار پایین این مواد در انتقال حرارت و جریان الکتریکی و همچنین تمایل آنها به شکنندگی داغ موجب گرددیه که مواد این کلاس برای جوشکاری هایی که در آنها سطح برخورد نسبتاً کوچک است مانند جوشکاری نقطه ای و نواری مناسب نباشند و بیشتر برای جوشکاری های با سطح تماس زیاد مانند جوشکاری تحت فشار یا در قالب های جوشکاریهای جرقه ای کاربرد زيادي دارند.

آلیاژهای کلاس 4 قابلیت عملیات حرارتی داشته و امکان انجام این عملیات در هر مرحله ساخت و در انتهای مراحل تولید موجود است.

آلیاژ مس برلیوم 2درصد B20 C17200

این آلیاژ به صورت میلگرد، تسمه، چهارپهلو و دیسک قابل عرضه می باشد.

 
English